Procés a seguir per programar


procés_programació_BIE.png

FONT: Elaboració pròpia a partir del Manual de aprendizaje basado en proyectos(BIE, Boise State University, EEUU), traduït per el professorat del Col·legi Montserrat de Barcelona i facilitat per Carme Barba. Gràfics: Guida Al·lès
Graella_Guida.png

PRIMERS PASSOS:
PROCÉS_PRIMERS_PA.png


PRÈVIAMENT
Generar una idea a partir dels continguts curriculars.
 1. Donar voltes i apropiar-nos col·lectivament d´**una idea**.

PREGUNTA/ CONTEXT


 1. Com formular preguntes
 2. THINK TANK. Eina online per formular bones preguntes i bones subpreguntes. EN anglès.
 3. Concretar-la millor cercant als directoris de recursos
 4. Els continguts de la idea s´han de plantejar en forma de preguntes. S’han de formular una o vàries preguntes conductores. Han d'estar relacionades amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google. Llocs on cercar idees i preguntes: internet, el poble, la vida diària de les persones, els diaris, els mitjans, les ONGs (projectes lligats a les necessitats de la comunitat).

- Escriure aquí la pregunta...
................................................................................................................................................


TASCA

Definir la tasca. Ha d´incloure:
 • Problema real o epistemològic.
 • Producte el més similar possible al treball de la vida real. Connectar la proposta a fets/esdeveniments locals o nacionals
 • Desenvolupament comunitari. Tenir en compte la xarxa associativa, cultural o empresarial del poble. Enfocar-se en l'aprenentatge/servei
 • Qui serà l'audiència del projecte.

Fitxa útil per definir el producte
Fitxa per definir els criteris d´avaluació dels productes

Decidir el TIPUS DE PROPOSTA, ABAST I DURADA


OPTATIU. Pels equips interdisciplinaris. Fer-nos un calendari. Quant de temps tenim? Qui farà què i com posarem en comú la feina? (eines TIC).


Dissenyar el clima de l'aula

Colors matèries:

Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)

Objectius i continguts

Els objectius, continguts, criteris d´avaluació i ccbb s´han d'extreure de l´ordre de la Conselleria d´Educació pertinent.
- Ordre que regula el currículum dels Ensenyaments inicials
- Ordre que regula el currículum de l´Educació secundària (BOIB 11/08/2009 núm. 117). No s´han d´agafar els objectius de l'àmbit sinó els que estan per nivell+mòdul (estan després de les ccbb). Igual farem amb els continguts i els criteris d'avaluació.
Objectius
ContingutsCriteris d'avaluació i competències bàsiques


CRITERIS D'AVALUACIÓ
(
No posar-ne més de 4 per matèria)
COMPETÈNCIES BÀSIQUES. No fa falta posar-les totes a tots els projectes.
- CCBB d'ensenyaments inicials
- CCBB d'educació secundària (BOIB 11/08/2009 núm.117)
- Dimensions Catalunya
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19
PLANIFICAR L'AVALUACIÓ

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

S'ha de fer una rúbrica per cada producte. Per exemple, una per l'exposició oral, una pel power point......
La rúbrica ha de tenir una columna a l´esquerra amb nombres que estaran relacionats amb els de la taula de dalt (CA+CB). Veure un exemple aquí.


Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

Més exemples de rúbriques fetes amb competències

Indicadors de riquesa competencial

Per valorar si anam per bon camí

PLANIFICAR EL PROJECTE

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Passos de la seqüència didàctica:
1, 2. INTRODUCCIÓ.
Dins aquest apartat hi posarem les dues primeres fases de la seqüència didàctica: EXPLORACIÓ I INTRODUCCIÓ.

EXPLORACIÓ:


INTRODUCCIÓ:
 • Pensar una activitat que ens permeti DONAR A CONÈIXER I CONSENSUAR les RÚBRIQUES i els OBJECTIUS amb l'alumnat. Què hem d'aprendre?, En quins aspectes volem aprofundir?. S'ha de consensuar amb l'alumnat perquè es faixin seus els criteris d´avaluació, perquè els hi faixi il·lusió assolir-los.
 • Com resoldre el problema. Planificació de la tasca. Activitat inicial (primer individual i llavors en petit grup) en la qual han de decidir les passes a seguir: què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió. En trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat) veure fitxa núm 4 • 3. REALITZACIÓ. ESTRUCTURACIÓ. Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives).
  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives).
  • Tractament de la informació (Font imatge: Ana Basterra):Tractament_informació.png
  • Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

 • S´han de preveure activitats per treballar les diferents perspectives i l'argumentació.

 • També activitats de treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.4. DIRIGIR EL PROCÉS

Temporalització, metodologies i organització.