Currículums oficials

Currículum Illes Balears educació infantil

Desplegament Currículum Catalunya
Currículum Catalunya infantil 1r cicle (agost 2010)

Els criteris d'avaluació

Illes Balears. Annex del Decret 71/2008
Segon cicle

1. Mostrar un coneixement progressiu del propi esquema corporal i controlar progressivament el propi cos, globalment i segmentàriament; manifestar confiança en les pròpies possibilitats i respecte cap als altres i formar-se una imatge ajustada i positiva de si mateix.
2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives, i regulant l’expressió de sentiments i emocions.
3. Realitzar de forma autònoma i amb iniciativa activitats habituals per satisfer necessitats bàsiques; consolidar progressivament hàbits de cura personal, higiene, salut i benestar.
4. Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els dels altres.
5. Adquirir progressiva seguretat afectiva i emocional, mostrar iniciativa, confiança en si mateix i desig de superació de les dificultats.
6. Demostrar progressiva autonomia en les activitats i espais quotidians i en les rutines, adoptar hàbits de cura personal i d’ordre i adaptar-se a les noves situacions i aprenentatges.
7. Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, amb una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
8. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i de l’escriptura, segons el nivell maduratiu, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l’aula i en l’entorn pròxim.
9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos... i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.
10. Expressar oralment missatges senzills en llengua estrangera, mostrar interès i gust per comunicar-s’hi.
11. Demostrar interès i curiositat per l’observació, l’exploració i el reconeixement de les característiques i dels elements de l’entorn físic, natural i sociocultural, establir relacions senzilles d’interdependència i manifestar actituds de respecte i de conservació de l’equilibri del medi.
12. Identificar els grups socials més significatius de l’entorn, algunes característiques de la seva organització i els principals serveis comunitaris. Posar exemples de les seves característiques i manifestacions culturals i valorar la seva importància.
13. Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per a investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana, discriminar objectes i elements de l’entorn immediat i actuar sobre ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i col·leccions segons semblances i diferències ostensibles, discriminar i comparar algunes magnituds i quantificar col·leccions mitjançant l’ús de la sèrie numèrica.


Les capacitats

(Font: Departament d´Educació de Catalunya)
1r cicle (redactades juntament amb els objectius generals)
2n cicle
5. Dominar progressivament el cos i l´adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i l'orientació en l'espai quotidià

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidiane i en els espais que li són habituals
Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.
6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l'organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
7. Projectar les pròpies vivències a través de l'activitat lúdica, i anar-les representant a través d´un incipient joc simbòlic.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne
els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-e i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral
8. Iniciar-se en la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.
Aprendre a pensar i a comunicar
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
2. Establir relacions afectives positives, comprenent i aprenciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
Aprendre a conviure i habitar el món
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la
resolució pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a
una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la
integració social.

Un exemple (Concreció Curricular CEIP Xaloc, Mallorca)

Un exemple de PD relació horitzontal (Escola Sant Francesc, Menorca, sense acabar)ÀREES
CONTINGUTS
OBJECTIUS DE CENTRE
OBJECTIUS GENERALS
CRITERIS D'AVALUACIÓ
CAPACITATS
ACTIVITATS

El cos i la pròpia imatge

4. Identificar i acceptar els propis sentiments, emocions, necessitats, vivències o preferències i ser cada cop més capaços de dominar-los, expressar-los, regular-los i comunicar-los als altres.
5. Adquirir progressiva seguretat afectiva i emocional, mostrar iniciativa, confiança en si mateix i desig de superació de dificultats.Joc i moviment


2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives, i regulant l'expressió de sentiments i emocions.L'activitat i la vida quotidiana

5. Identificar i respectar les característiques, diferències, sentiments, emocions, necessitats o preferències dels altres, valorant-los i rebutjant les actituds discriminatòries.
4. Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els dels altres.
7. Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.La cura personal i la salut


6. Demostrar progressiva autonomia en les activitats i espais quotidians i en les rutines, adoptar hàbits de cura personal i d'ordre i adaptar-se a les noves situacions i aprenentatges.Medi físic: elements, relacions i mesura

9. Iniciar-se en les habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de les situacions significatives, manipulant funcionalment elements i col·leccions, identificant-se atributs i qualitats, i establint relacions d'agrupament, classificació, comparació, ordre i quantificació.
13. Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per a investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana, discriminar objectes i elements de l'entorn immediat i actuar sobre ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i col·leccions segons les semblances i diferències ostendibles, discriminar i comparar algunes de les magnituds i quantificar col·leccions mitjançant l'ús de la sèrie numèrica.Aproximació a la natura

12. Conèixer i valorar els components bàsics del medi natural i algunes de les seves relacions, canvis i transformacions, desenvolupant actituds de cura, respecte i responsabilitat que contribueixin al seu equilibri i conservació: consum racional, estalvi energètic i d'aigua, reciclatge, reutilització...
11. Demostrar interès i curiositat per l'observació, l'exploració i el reconeixement de les característiques i dels elements de l'entorn físic, natural i sociocultural, establir relacions senzilles d'interdependència i manifestar actituds de respecte i de conservació de l'equilibri del medi.Cultura i vida en societat


2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives, i regulant l'expressió de sentiments i emocions.Llenguatge verbal: escoltar parlar i conversar. Aproximació a la llengua escrita. Aproximació a la literatura


8. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i de l'escriptura, segons el nivell maduratiu, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l'aula i en l'entorn pròxim.
10. Expressar oralment missatges senzills en llengua estrangera, mostrar interès i gust per comunicar-s'hi.Llenguatge audiovisual i TIC


9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.Llenguatge artístic


9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.Llenguatge corporal


9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.Imagen_11.png


Graella de programació.

Font: Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya.
Captura_de_pantalla_2010-05-09_a_las_16.38.28.png

Captura_de_pantalla_2010-05-09_a_las_16.38.35.png

El nou currículum (Grup El Dau)

Presentacions del grup EL DAU presentades el curs 2008-09. Serveis Educatius de Tarragona.
El grup El Dau està format per:
Assumpta Bargalló
Immaculada Colom
Núria Martín
Maria Rodríguez
Manuela Rubio
Sessio1
View more presentations from manuela.

Sessio2
View more presentations from manuela.

Sessio3
View more presentations from manuela.

Sessio4
View more presentations from manuela.
El nou currículum (Núria Martín)


Diferències entre programació LOGSE-LOE A ED INFANTIL (Lourdes Violeta). PPT Teòric.