Procés a seguir per programar


procés_programació_BIE_3.pngFONT: Elaboració pròpia a partir del Manual de aprendizaje basado en proyectos(BIE, Boise State University, EEUU), traduït per el professorat del Col·legi Montserrat de Barcelona i facilitat per Carme Barba. Gràfics: Guida Al·lès
Graella_Guida.png

PRIMERS PASSOS:
PROCÉS_PRIMERS_PA.png


PRÈVIAMENT
Generar una idea a partir dels continguts curriculars.
 1. Donar voltes i apropiar-nos col·lectivament d´**una idea**.

TASCA

Què és una tasca?. Veure **power point amb exemples**
S’ha de redactar a partir d´un context (=situació motivadora). Ha d´incloure:
 • Problema real o epistemològic.
 • Producte el més similar possible al treball de la vida real. Connectar la proposta a fets/esdeveniments locals o nacionals
 • Desenvolupament comunitari. Tenir en compte la xarxa associativa, cultural o empresarial del poble. Enfocar-se en l'aprenentatge/servei. Qui serà l'audiència del projecte.
 • Quin tipus de treball cooperatiu es farà (com -funcions i rols- i quan)

PREGUNTA/ CONTEXT
 1. Com formular preguntes
 2. THINK TANK. Eina online per formular bones preguntes i bones subpreguntes. EN anglès.
 3. Concretar-la millor cercant als directoris de recursos
 4. Els continguts de la idea s´han de plantejar en forma de preguntes. S’han de formular una o vàries preguntes conductores. Han d'estar relacionades amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google. Llocs on cercar idees i preguntes: internet, el poble, la vida diària de les persones, els diaris, els mitjans, les ONGs (projectes lligats a les necessitats de la comunitat).

- Escriure aquí la pregunta...


Decidir el TIPUS DE PROPOSTA, ABAST I DURADA


Si som un equip de mestres interdisciplinari i mos volem fer un calendari, clicar aquí: Quant de temps tenim? Qui farà què i com posarem en comú la feina? (eines TIC).


Dissenyar el clima de l'aula

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)

Currículum Catalunya primària. Decret 142/2007
Educació infantil. Criteris d´avaluació i capacitats (Illes Balears)
Currículum Illes Balears primària Decret 72/2008
Currículum Illes Balears secundària

Objectius

Escriure'ls després dels criteris d´avaluació i les cb. Enumerar-los.

Continguts
Fer-los després també.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


CRITERIS D'AVALUACIÓ.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. Descriptors del Departament d´Ed. de Catalunya. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta. Subcompetències més resumides (Col. Montserrat)
1
2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19
PLANIFICAR L'AVALUACIÓ

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

S'ha de fer una rúbrica per cada producte. Per exemple, una per l'exposició oral, una pel power point......
La rúbrica ha de tenir una columna a l´esquerra amb nombres que estaran relacionats amb els de la taula de dalt (CA+CB). Veure un exemple aquí.

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

Veure més rúbriques aquí

PLANIFICAR EL PROJECTE

external image investigando.png

IL·LUSTRACIÓ: Professor Potachôv de Moldavia (Néstor Alonso, Asturias)

PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:

1. EXPLORACIÓ:


2. INTRODUCCIÓ:
 • Pensar una activitat que ens permeti DONAR A CONÈIXER I CONSENSUAR les RÚBRIQUES i els OBJECTIUS amb l'alumnat. Què hem d'aprendre?, En quins aspectes volem aprofundir?. S'ha de consensuar amb l'alumnat perquè es faixin seus els criteris d´avaluació, perquè els hi faixi il·lusió assolir-los.
 • Com resoldre el problema. Planificació. Activitat inicial (primer individual i llavors en petit grup) en la qual han de decidir les passes a seguir: què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió. En trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat) veure fitxa núm 4.
3. ESTRUCTURACIÓ

REALITZACIÓ. ESTRUCTURACIÓ. Recerca i tractament de la informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives):

 • Recerca i consulta de fonts d´informació
 • Processament de la informació. S´han d'aportar bases d'orientació i recursos TIC per ensenyar als alumnes a:
  • Extreure les idees principals (rutines de pensament).
  • Ordenar, organitzar i estructurar (mapes conceptuals). Exemple, si a la tasca hem de fer una classificació consensuarem amb quins criteris. Si es tracta de fer una descripció, aprendrem com es fa.
  • Interpretar i valorar la informació (estratègies de pensament crític i creatiu -comparar i contrastar, el tot i les parts, argumentació, debat). S´han de preveure activitats per treballar les diferents perspectives i l'argumentació.
 • Treball sistemàtic per aprendre bé els nous continguts
 • Comunicació de la informació.
  • Transformació de la informació en coneixement i decisió del codi a emprar en funció del públic a qui anirà destinada la comunicació.
  • Selecció del format en funció del producte:
   • Escrit: article d´opinió, cartell, fulletó....
   • Oral: Diapositives, ràdio, dramatització, pel·lícula....
   • Tecnològic: Web, wiki, bloc.....

Us anirà bé colocar les activitats del procés en una taula com aquesta:

Activitat
Agrupament
Materials
Durada
Lloc
Sessió 1
Recerca d´informació......
Posar si és individual, petit grup o gran grupSessió 2
Processament. Extreure les idees principals...
Sessió 3
Etc....
4. APLICACIÓ
TRANSFERÈNCIA. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.
Exemple:
Què ha passat amb les hipòtesi que havíeu plantejat?
- Quines plantes han crescut més, les que heu regat molt, poc o a mitges?
- Les que han estat al sol o a l'ombra?
- Les que tenien arena a la terra o les que hi tenien fems?

Què heu après?

Quines noves preguntes teniu ara?
Creieu que els animals necessiten un tractament similar per crèixer? En què es semblen? En què es diferencien?. I les persones?