Recent Changes

Sunday, November 20

Tuesday, September 20

 1. page space.menu edited PORTADA Horari Ed. Infantil Primària/ESO/EPA
  PORTADA
  Horari
  Ed. Infantil
  Primària/ESO/EPA
  (view changes)
  12:41 am

Wednesday, September 14

 1. page space.menu edited PORTADA Horari Ed. Infantil Primària/ESO/EPA
  PORTADA
  Horari
  Ed. Infantil
  Primària/ESO/EPA
  (view changes)
  9:09 am
 2. page Horari edited {http://3.bp.blogspot.com/-xU9IDmtROAA/TcQoHrXNnnI/AAAAAAAAAb4/Mu9SfPXD5J8/s1600/alarm-clock-ring…
  {http://3.bp.blogspot.com/-xU9IDmtROAA/TcQoHrXNnnI/AAAAAAAAAb4/Mu9SfPXD5J8/s1600/alarm-clock-ringing.gif}
  Clicar aquí per accedir a l´horari del curs

  (view changes)
  9:04 am

Wednesday, April 13

 1. page Infantil edited ... Currículums oficials Currículum Illes Balears educació infantil ... Currículum Catalunya …
  ...
  Currículums oficials
  Currículum Illes Balears educació infantil
  ...
  Currículum Catalunya
  Currículum
  Currículum Catalunya infantil
  Els criteris d'avaluació
  Illes Balears. Annex del Decret 71/2008
  ...
  View more presentations from manuela.
  El nou currículum (Núria Martín)
  Diferències entre programació LOGSE-LOE A ED INFANTIL (Lourdes Violeta). PPT Teòric.
  (view changes)
  11:58 pm

Monday, March 28

Friday, March 11

 1. page Propostes didàctiques edited Recull de propostes didàctiques competencials interdisciplinàries Selecció de propostes majoritàr…
  Recull de propostes didàctiques competencials interdisciplinàries
  Selecció de propostes majoritàriament elaborades pel professorat que ha participat als cursos sobre competències bàsiques.
  ...
  NOSALTRES COMPETENTS)
  Veure
  Veure exemples PROJECTES
  Educació infantil
  PRIM-1r cicle
  ...
  Per què va sorgir el feminisme?
  Núria Enrich, Juan Fresneda i Bàrbera Oliver (Menorca)
  Consumir o reciclar?
  IES Josep M Quadrado, Ciutadella.

  (view changes)
  6:02 am

Tuesday, February 15

 1. page Propostes didàctiques edited ... Selecció de propostes majoritàriament elaborades pel professorat que ha participat als cursos …
  ...
  Selecció de propostes majoritàriament elaborades pel professorat que ha participat als cursos sobre competències bàsiques.
  Més exemples (recopilats pel bloc NOSALTRES COMPETENTS)
  Veure exemples PROJECTES CEP EIVISSA
  Educació infantil
  PRIM-1r cicle
  (view changes)
  2:31 am

Wednesday, December 29

Thursday, October 21

 1. page Infantil edited ... una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Un…
  ...
  una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la
  integració social.
  Un exemple (Concreció Curricular CEIP Xaloc, Mallorca)
  Un exemple de PD relació horitzontal (Escola Sant Francesc, Menorca, sense acabar)
  ÀREES
  CONTINGUTS
  OBJECTIUS DE CENTRE
  OBJECTIUS GENERALS
  CRITERIS D'AVALUACIÓ
  CAPACITATS
  ACTIVITATS
  El cos i la pròpia imatge
  4. Identificar i acceptar els propis sentiments, emocions, necessitats, vivències o preferències i ser cada cop més capaços de dominar-los, expressar-los, regular-los i comunicar-los als altres.
  5. Adquirir progressiva seguretat afectiva i emocional, mostrar iniciativa, confiança en si mateix i desig de superació de dificultats.
  Joc i moviment
  2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives, i regulant l'expressió de sentiments i emocions.
  L'activitat i la vida quotidiana
  5. Identificar i respectar les característiques, diferències, sentiments, emocions, necessitats o preferències dels altres, valorant-los i rebutjant les actituds discriminatòries.
  4. Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els dels altres.
  7. Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.
  La cura personal i la salut
  6. Demostrar progressiva autonomia en les activitats i espais quotidians i en les rutines, adoptar hàbits de cura personal i d'ordre i adaptar-se a les noves situacions i aprenentatges.
  Medi físic: elements, relacions i mesura
  9. Iniciar-se en les habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de les situacions significatives, manipulant funcionalment elements i col·leccions, identificant-se atributs i qualitats, i establint relacions d'agrupament, classificació, comparació, ordre i quantificació.
  13. Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per a investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana, discriminar objectes i elements de l'entorn immediat i actuar sobre ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i col·leccions segons les semblances i diferències ostendibles, discriminar i comparar algunes de les magnituds i quantificar col·leccions mitjançant l'ús de la sèrie numèrica.
  Aproximació a la natura
  12. Conèixer i valorar els components bàsics del medi natural i algunes de les seves relacions, canvis i transformacions, desenvolupant actituds de cura, respecte i responsabilitat que contribueixin al seu equilibri i conservació: consum racional, estalvi energètic i d'aigua, reciclatge, reutilització...
  11. Demostrar interès i curiositat per l'observació, l'exploració i el reconeixement de les característiques i dels elements de l'entorn físic, natural i sociocultural, establir relacions senzilles d'interdependència i manifestar actituds de respecte i de conservació de l'equilibri del medi.
  Cultura i vida en societat
  2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives, i regulant l'expressió de sentiments i emocions.
  Llenguatge verbal: escoltar parlar i conversar. Aproximació a la llengua escrita. Aproximació a la literatura
  8. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i de l'escriptura, segons el nivell maduratiu, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l'aula i en l'entorn pròxim.
  10. Expressar oralment missatges senzills en llengua estrangera, mostrar interès i gust per comunicar-s'hi.
  Llenguatge audiovisual i TIC
  9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.
  Llenguatge artístic
  9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.
  Llenguatge corporal
  9. Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos… i com a mitjà d’informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.

  {Imagen_11.png}
  Graella de programació.
  (view changes)
  5:04 am

More